لیوان شیشه ای با امکان چاپ

code: 181/10
مدل:Glass
لیوان شیشه ای مات