ست مدیریتی مدل Iron Set

code: 55/10/E

مدل : Iron Set
خودکار فلزی، فلش 8 گیگ
با جعبه فلزی